Thứ Hai Tuần VII Thường Niên C

  •   24/02/2019 05:18:00 PM
  •   Đã xem: 32
  •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”...

Biến Đổi Cuộc Đời Như Chúa - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

  •   16/03/2019 07:00:00 PM
  •   21
  •   0
Biến Đổi Cuộc Đời Như Chúa - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 9: 28-36: Với trang Tin Mừng hôm nay, ta bắt gặp Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi, trong lúc Ngài biến hình thì các ông có lẽ đang ngủ và câu chuyện hình như xảy ra vào ban đêm. Đêm...

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C  

  •   20/03/2019 09:59:51 AM
  •   34
  •   0
Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 16: 19-31: Tin Mừng thuật lại một câu chuyện thật có hậu, có hậu ở đây không phải là người lành được sống, kẻ dữ phải chết. Nhưng cả hai cùng chết với cái kết bất ngờ, người được đưa vào...

 
 
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.