Chúa Nhật XXV Thường Niên C  

  •   21/09/2019 06:00:00 PM
  •   Đã xem: 5
  •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 16:1-13: Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở chúng ta hãy đưa ra một quyết định chọn lựa dứt khoát: ai là ông chủ cuộc đời của chúng ta - Thiên Chúa hay tiền bạc?

Chúa Nhật XXV Thường Niên C  

  •   21/09/2019 06:00:00 PM
  •   5
  •   0
Chúa Nhật XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 16:1-13: Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở chúng ta hãy đưa ra một quyết định chọn lựa dứt khoát: ai là ông chủ cuộc đời của chúng ta - Thiên Chúa hay tiền bạc?

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên C  

  •   21/09/2019 04:29:00 AM
  •   11
  •   0
Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 9: 9-13: Chúa Giê-su đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Mat-thêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người.

 
 
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.