Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh C

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh C

 18:00 29/05/2019

Tin Mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng Đức Giêsu đã lặp đi lặp lại lời tâm sự: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”....
Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh C

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh C

 19:30 27/04/2019

Tin mừng Ga 20: 19-31: Một mối phúc thật, mối phúc cuối cùng. Người ta không thể trông thấy những thực tại cao cả nhất của Thiên Chúa. Chỉ có đức tin mới đưa chúng ta tới đó. Đó chính là hạnh phúc đích thực.
Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên B

Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên B

 18:20 17/09/2018

Tin Mừng Lc 7: 11-17: Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo và rằng: "Đừng khóc nữa". Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại.
Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

 18:46 08/07/2018

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh...
Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh B

 18:11 09/05/2018

Tin Mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng Đức Giêsu đã lặp đi lặp lại lời tâm sự: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”....
Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

 05:45 20/06/2017

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các ngươi hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các người mất công phúc nơi Cha các ngươi là Đấng ở trên trời.
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.