Thứ Ba tuần II Thường Niên C

Thứ Ba tuần II Thường Niên C

 17:56 21/01/2019

Tin mừng Mc 2: 23-28: Đức Giêsu đã không ít lần tranh luận với người Pharisêu và giới lãnh đạo Do Thái. Hôm nay, họ bức xúc và không chấp nhận quyền làm chủ của Đức Giêsu về ngày Sabát, vì họ không chấp nhận Người là Con Thiên Chúa.
Muốn Làm Đầu Phải Hầu Thiên Hạ

Muốn Làm Đầu Phải Hầu Thiên Hạ

 20:04 20/10/2018

Tin mừng Mc 10: 35-45: Sau khi Đức Giê-su loan báo lần thứ ba về cuộc Thương Khó Người sắp trải qua, các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó. Các ông vẫn đinh ninh rằng Thầy các ông sắp lên Giê-ru-sa-lem để làm Vua Mê-si-a và các ông đã tranh giành nhau vị trí quan trọng trong Nước Thiên Chúa...
Ai Muốn Làm Lớn

Ai Muốn Làm Lớn

 23:14 22/09/2018

Tin mừng Mc 9: 30-37: Chúa Giêsu không những không chấp nhận khuynh hướng xấu của loài người là muốn thống trị, muốn ăn trên ngồi trước mà Ngài còn đưa ra một đề nghị thật khác thường: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người”.
Tin hay không là đón nhận hay từ chối

Tin hay không là đón nhận hay từ chối

 22:10 25/08/2018

Tin mừng Ga 6: 60-69: Khi nghe Chúa Giêsu giảng bài giảng về Bánh Hằng Sống, nhiều môn đệ đã khó chịu vì cho rằng: "Những lời này chói tai quá! Ai nghe được". Chói tai không phải vì khó hiểu mà vì khó nuốt, khó chấp nhận được...
Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên B

 18:52 20/06/2018

Tin Mừng Mt 6: 7-15: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ...
Lễ Chúa Ba Ngôi - Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu

Lễ Chúa Ba Ngôi - Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu

 19:49 26/05/2018

Tin Mừng Mt 28: 16-20: Chúa Cha luôn nhìn xem chúng ta, yêu mến và giúp đỡ chúng ta. Chúa Con luôn khuyên nhủ chúng ta noi gương bắt chước Ngài, quảng đại chấp nhận những hy sinh, những gian khổ. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta làm lành lánh dữ..
Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Chay B

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Chay B

 17:00 04/03/2018

Tin mừng Lc 4, 24-30: 24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
Suy Niệm Mùng 2 Tết

Suy Niệm Mùng 2 Tết

 17:08 16/02/2018

Đạo Hiếu là nền tảng văn hoá gia đình. Người Việt yêu chuộng những gì là tình, là nghĩa, coi tình nghĩa hơn lý sự “một trăm cái lý không bằng một tí cái tình”; chấp nhận “bán anh em xa mua láng giềng gần”
Suy Niệm Thứ Hai III Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Hai III Thường Niên B

 17:21 21/01/2018

Chứng kiến việc Chúa Giêsu trừ quỷ, các luật sĩ đã không chấp nhận và tin vào quyền năng của Chúa.
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.