Website tạm ngưng hoạt động

Bảo trì nâng cấp

Ban truyền thông Giáo xứ sẽ nâng cấp hệ thống website.
Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!