LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

Thứ sáu - 31/03/2017 20:34

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

Ý chung: Cầu cho giới trẻ. Xin cho những người trẻ tuổi biết quảng đại đáp lại ơn gọi Chúa ban và biết chân thành dâng mình cho Chúa trong thiên chức linh mục hay trong đời sống thánh hiến. Ý truyền giáo: Xin cho các chủng viện và dòng tu trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức đào tạo những con người theo mẫu gương Đức Kitô biết dấn thân trọn vẹn cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
Ý CẦU NGUYỆN
 
Ý chung: Cầu cho giới trẻ. Xin cho những người trẻ tuổi biết quảng đại đáp lại ơn gọi Chúa ban và biết chân thành dâng mình cho Chúa trong thiên chức linh mục hay trong đời sống thánh hiến.
 
Ý truyền giáo: Xin cho các chủng viện và dòng tu trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức đào tạo những con người theo mẫu gương Đức Kitô biết dấn thân trọn vẹn cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
 

         
1 Thứ Bảy

Đầu tháng. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53. Chủng viện dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ân nhân còn sống và đã qua đời thuộc Hội Phaolô Châu.
 
Tm 5/3T
2 Chúa Nhật

5 MÙA CHAY. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45. Thánh Vịnh Tuần 1. 
 
Vườn Vông chầu Thánh Thể.
 
Tm 6
3 Thứ Hai

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; hay Đn 13,41c-62;  Ga 8,1-11.
 
Tm 7
4 Thứ Ba

Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.
Tm 8
5 Thứ Tư

Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục (Tr). Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.
 
Tm 9
6 Thứ Năm

Đầu tháng. St 17,3-9; Ga 8,51-59.
 
Tm 10
7 Thứ Sáu

Đầu tháng. Thánh Gioan La San, linh mục. Lễ nhớ. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.
 
Tm 11
8 Thứ Bảy

Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.
 
Tm 12
   

TUẦN THÁNH

Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia, đến cuộc Thương Khó hồng phúc và sự Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước thánh lễ Tiệc Ly.

LƯU Ý:

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa và ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều II Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm của Tam Nhật Vượt Qua là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày của Tuần Thánh, không được cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua nhưng nên cử hành sám hối.

Các nghi lễ Tuần Thánh (làm phép lá và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa, và Đêm Canh Thức Vượt Qua), có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ chính xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu thấy trước các nghi thức được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.


 
   
9 Chúa Nhật

LỄ LÁ, TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
 
Rước lá: Mt 21,1-11. 
Thánh Lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 hay Mt 27,11-54. Th. Vịnh Tuần 2.
 
Huỳnh Kim chầu Thánh Thể.
 
Đ 13
10 Thứ Hai

TUẦN THÁNHIs 42,1-7; Ga 12,1-11.
 
Tm 14
11 Thứ Ba

TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. 

Chiều: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.
 
Tm 15
   
LƯU Ý

Thánh lễ Làm Phép Dầu thường được cử hành vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh, hoặc có thể cử hành vào một ngày nào trước đó gần Lễ Phục Sinh. Trong giáo phận Qui Nhơn, thánh lễ này được cử hành vào chiều Thứ Ba Tuần Thánh.

Thánh lễ Làm Phép Dầu do Giám mục giáo phận chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài, bày tỏ sự hiệp thông giữa Giám mục và linh mục đoàn. Vì thế, trong mức độ có thể, tất cả mọi linh mục nên tham dự. Để nói lên sự hiệp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục đại diện cho các địa phương về đồng tế với Giám mục giáo phận.

Dầu mới được làm phép và hiến thánh, sẽ được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng Dầu thánh và về hiệu năng của Dầu thánh trong đời sống Kitô giáo.  
   
12 Thứ Tư

TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
 
Tm 16
13 Thứ Năm

TUẦN THÁNH. Lễ đèn nhất.
 
Chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14;1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15ọt 
 
Hết  Mùa chay, khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua
 
Tr 17
14 Thứ Sáu

TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Lễ đèn nhì. Giữ chay và kiêng thịt.
Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42.
 
Đ 18
15 Thứ Bảy

TUẦN THÁNH. VỌNG PHỤC SINH.
 
St 1,1-2,2 hay St 1,1.26-31a; St 22,1-18 hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Xh 14,15-15,1; Is 54,5-14; Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-4,4; Ed 36,16-17a.18-28; Rm 6,3-11; Mt 28,1-10.
 
Tr 19
16 Chúa Nhật

ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH. LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN. LỄ TRỌNG. Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 hay 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9 hay Lc 24,13-35. Buộc mọi người kiêng việc xác, không ai được hưởng phép chuẩn (Năng quyền số 18).
Qui Đức chầu Thánh Thể.
 
Tr 20
17 Thứ Hai

TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINHCv 2,14.22-32; Mt 28,8-15.
 
Tr 21
18 Thứ Ba

TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
 
Tr 22
19 Thứ Tư

TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
 
Tr 23
20 Thứ Năm

TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
 
Tr 24
21 Thứ Sáu

TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
 
Tr 25
22 Thứ Bảy

TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.
 
Tr 26
23 Chúa Nhật

2 PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
 
Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
 Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.
Trường Cửu và Sông Hinh chầu Thánh Thể.
 
Tr 27
24 Thứ Hai

Thánh Fiđêlê Sigmaringan, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 4,23-31; Ga 3,1-8. Thánh Vịnh Tuần 2.
 
Tr 28
25 Thứ Ba

THÁNH MARCÔ, THÁNH SỬ. LỄ KÍNH. 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
 
Đ 29
26 Thứ Tư

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
 
Tr 1/4Đ
27 Thứ Năm

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
 
Tr 2
28 Thứ Sáu

Thánh Phêrô Sanen, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort (Tr.). Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
 
Tr 3
29 Thứ Bảy

Thánh Catarina Siêna, đồng trinh, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
 
Tr 4
30 Chúa Nhật

3 PHỤC SINH. Cv 2,14.22-28; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. Thánh Vịnh Tuần 3.
Phú Hòa chầu Thánh Thể.
 
Tr 5

 

 
 
Tác giả bài viết: wGPQN

Nguồn tin: gpquinhon.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường
Buổi chiều lúc 18h30 
Lễ Chúa Nhật 

Chiều thứ 7 lúc 18h30
Sáng chủ nhật lúc 8h00

Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,880
  • Tháng hiện tại20,412
  • Tổng lượt truy cập7,047,950