LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

Thứ năm - 02/04/2015 10:01
Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại cảm nghiệm được sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh.
Ý CẦU NGUYỆN
 
Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng và gìn giữ công trình sáng tạo như một hồng ân của Thiên Chúa.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại cảm nghiệm được sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh.


1 Thứ Tư
TUẦN THÁNH. 
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

 
Tm 13/2
2 Thứ Năm
TUẦN THÁNH. Lễ đèn nhất
 
Tr 14
    LƯU Ý:

Hôm nay chỉ cử hành thánh lễ Tiệc Ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự, và cấm cử hành thánh lễ an táng.

Hết Mùa Chay, khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua.
 
TAM NHẬT VƯỢT QUA


«Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tuyệt đỉnh của Năm Phụng Vụ» (AC 18).

LƯU Ý:

1. Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành bất kỳ thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phụ trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính.

Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai.

3. Về việc rước lễ

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh chỉ được cho tín hữu rước lễ trong thánh lễ Làm Phép Dầu và thánh lễ Tiệc Ly. Theo giáo luật, ai đã rước lễ trong thánh lễ Làm Phép Dầu ban sáng, còn được rước lễ trong thánh lễ Tiệc Ly ban chiều. Có thể đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân vào bất cứ giờ nào trong ngày.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chỉ được cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Có thể đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân vào bất cứ giờ nào trong ngày.

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Đêm Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng mà thôi.

 
   
   
Chiều : THÁNH LỄ TIỆC LY.
Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

 
Tr  
   
LƯU Ý: 

1. Với thánh lễ Tiệc Ly chiều hôm nay, Hội Thánh bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Giao Ước Mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu.

Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức linh mục và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.

2. Theo truyền thống lâu đời của Hội Thánh, hôm nay cấm cử hành mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự.
Thánh lễ Tiệc Ly cử hành vào lúc thuận tiện ban chiều, có toàn thể cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và các thừa tác viên thi hành phận vụ của mình.

Các linh mục đã đồng tế trong thánh lễ Làm Phép Dầu hoặc đã cử hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân cũng được đồng tế trong thánh lễ Tiệc Ly ban chiều nữa.

3. Nơi nào vì lý do mục vụ đòi hỏi, thì Bản Quyền địa phương có thể cho phép cử hành một thánh lễ Tiệc Ly khác trong các nhà thờ, nhà nguyện công và nhà nguyện bán công vào ban chiều. Còn trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành thánh lễ Tiệc Ly cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự thánh lễ Tiệc Ly ban chiều được. Tuy nhiên, đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành chính thánh lễ Tiệc Ly vào ban chiều. Chỉ có thể cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng vào bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.

4. Nhà Tạm hoàn toàn để trống. Trong thánh lễ Tiệc Ly chiều nay sẽ truyền phép bánh thánh đủ cho mọi người rước lễ hôm nay và ngày mai.

5. Khi hát Kinh Vinh Danh thì đánh đàn và rung chuông. Sau đó, không rung chuông nữa cho đến Đêm Canh Thức Vượt Qua; trừ khi Hội đồng Giám mục hay Giám mục giáo phận đã quy định thể khác.

6. Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn, để nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Kitô, Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ.

7. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem theo những lễ vật dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong Mùa Chay như hoa trái của việc sám hối.

8. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ thì kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, với hương và đèn nến.

9. Để phục vụ cho việc rước lễ ngày hôm sau, Mình Thánh Chúa được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện. Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. Nơi đây phải có Nhà Tạm đóng kín và tránh việc trưng bày (hay đặt) Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình thức Nhà Tạm, tránh cách dùng kiểu nhà mồ vì nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa không muốn biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ phục vụ cho việc rước lễ ngày hôm sau.

10. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các Thánh Giá. Nếu còn Thánh Giá nào trong nhà thờ, thì nên phủ khăn.

11. Khuyên giáo dân đến chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện. Nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.

Không tổ chức kiệu Mình Thánh Chúa và không tổ chức đặt Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ không cử hành nghi lễ Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa vào chiều Thứ Sáu Tuần Thánh.

 
   
3 Thứ Sáu
TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. 
Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42. Lễ đèn nhì 
                 
Đ 15
   
LƯU Ý: 

1. Hôm nay, Chiên Vượt Qua là Đức Kitô chịu hiến tế, nên Hội Thánh cử hành việc suy tôn và kính thờ Thánh Giá, vì nhờ Thánh Giá, ơn cứu độ được ban cho cả thế giới.

2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành thánh lễ.

Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, vào bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân không thể tham dự nghi thức ngày hôm nay được.

3. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành Bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Hôm nay, nếu có phải an táng, thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

4. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Đêm Canh Thức Vượt Qua (PV 110).

5. Nếu có thể, nên cử hành long trọng giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

6. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc thương khó của Chúa. Nếu lý do mục vụ đòi buộc, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối.

7. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không Thánh Giá, không chân đèn, không khăn trải bàn.

8. Về bài Thương Khó, xem chỉ dẫn ở Chúa Nhật Lễ Lá (tr. 62).

9. Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức tôn kính Thánh Giá.

Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính Thánh Giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính Thánh Giá, chủ sự cầm Thánh Giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ Thánh Giá, rồi nâng cao Thánh Giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.

10. Tôn kính Thánh Giá xong, đi kiệu Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau khi cho rước lễ xong, lại kiệu Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.

11. Sau buổi cử hành, thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại Thánh Giá và các chân đèn.

12. Từ sau lễ nghi tôn kính Thánh Giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, phải cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh Giá.

13. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ như: kiệu thương khó, đi đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó của Đức Mẹ.

 
   
4 Thứ Bảy 
TUẦN THÁNH. VỌNG PHỤC SINH.
St 1,1-2,2 hay St 1,1.26-31a; St 22,1-18 hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Xh 14,15-15,1; Is 54,5-14; Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-4,4; Ed 36,16-17a.18-28; Rm 6,3-11; Mc 16,1-7. Lễ đèn ba
 
Tr 16
   
Vì Đêm Canh Thức Vượt Qua thuộc về ngày Chúa Nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh (Thánh Bộ Phụng Tự,Thông tư 16.01.1988, số 95).

LƯU Ý: 

1.       Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông; đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa Phục Sinh.

2.       Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng, chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng Vụ Lời Chúa hay việc đạo đức khác, diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria và liên kết với sự thương khó của Chúa.

3.       Không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho bệnh nhân rước lễ như Của Ăn Đàng.
 
MÙA PHỤC SINH


«Năm mươi ngày, từ Chúa Nhật Lễ Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất; hơn thế, như một Đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia» (AC 22).

ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA


1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành để kính nhớ đêm thánh Chúa sống lại, gọi là Mẹ của mọi Đêm Canh Thức. Trong Đêm Canh Thức Vượt Qua này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa sống lại và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích Khai Tâm Kitô giáo. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận Đêm Canh Thức Vượt Qua này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.

2. Tất cả Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.

3. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Đêm Canh Thức Vượt Qua.

4. Có thể cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu Tuần Thánh. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu Tuần Thánh, có thể bỏ không cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua.

5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục mầu trắng như khi cử hành thánh lễ.

6. Trong Đêm Canh Thức Vượt Qua này, nghi thức được sắp xếp như sau:

Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh

7. Nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Người là ánh sáng đến thế gian này để soi sáng cho mọi người, để tiêu diệt sự chết, để làm cho nhân loại được tham dự vào sự Phục Sinh của Người.

Phần thứ hai: Phụng Vụ Lời Chúa

8. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người ngay từ lúc khởi nguyên.

Phần thứ ba: Phụng Vụ Thánh Tẩy

9. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời đã cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

Phần thứ tư: Phụng Vụ Thánh Thể

10. Gần rạng sáng ngày Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua Sự Chết và Phục Sinh của Người.

11. Phải cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng, để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức. ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.

12. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và mới để diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là ánh Sáng thật soi chiếu thế gian.

13.    Do nhu cầu, bài Công Bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố; nhưng người này không xin chủ tế ban phép lành và bỏ câu "Vậy giờ đây..." cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào "Chúa ở cùng anh chị em". Có thể hát bài dài hay bài ngắn.

14. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất Hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu ý nghĩa Kitô giáo của các bài Cựu Ước.

15. Phụng Vụ Thánh Tẩy trong Đêm Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước Rửa tội; nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.

16. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.

17. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Đêm Canh Thức Vượt Qua. Bản Quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.

Thánh lễ đêm Canh Thức Vượt Qua là thánh lễ Phục Sinh, tưởng niệm Chúa sống lại. Các tư tế đã cử hành hoặc đồng tế trong thánh lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế trong thánh lễ ngày Lễ Phục Sinh.

 
   
5 Chúa Nhật
Thanh minh

ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH. LỄ TRỌNG VỚI TUẦN BÁT NHẬT. LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN.
Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 hay Lc 24,13-35.

Đông Mỹ chầu Thánh Thể.
       
Tr  17
   
Từ hôm nay đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Phải đọc hay hát Ca Tiếp Liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý. Trong thánh lễ này và suốt tuần bát nhật, cuối thánh lễ chào «Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Allêluia. Alleluia!».

LƯU Ý:

1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước), để nhắc lại bí tích Thanh Tẩy.

2. Nến Phục Sinh đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ, và được thắp sáng trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa nầy, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, cho đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống.

3. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24).

4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác.

5. Các Chúa Nhật Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.

6. Các ngày trong tuần của Mùa Phục Sinh, không được cử hành các thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 337). Nhưng được cử hành các thánh lễ tùy nhu cầu hay thánh lễ ngoại lịch, khi thực sự có nhu cầu và mục đích đòi hỏi (IM 333); cũng được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có ghi trong Sổ Bộ Các Thánh ngày hôm đó (IM 316b).

7. Từ hôm nay cho đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.

8. Về việc rước lễ trong mùa Phục Sinh:

Giáo luật điều 920 dạy “§1. Sau khi đã rước lễ lần đầu, tất cả mọi tín hữu buộc phải rước lễ mỗi năm ít là một lần. §2. Phải chu toàn mệnh lệnh này trong mùa Phục Sinh, trừ khi phải chu toàn vào một thời gian khác trong năm vì một lý do chính đáng”.

Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong mùa Phục Sinh là từ Thứ Tư Lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công Đồng Đông Dương lần thứ nhất, năm 1934 và thông báo của Uỷ Ban Giám mục về Phụng Vụ, số VII, ngày 10.08.1971.

Cũng xin nhắc về việc xưng tội, giáo luật điều 989 dạy “Mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xưng các tội trọng của mình một cách trung thực, một năm ít là một lần”.

 
   
6 Thứ Hai 
TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

 
Tr  18
7 Thứ Ba
TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
(không nhớ Thánh Gioan La San, linh mục) Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

 
Tr  19
8 Thứ Tư
TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

 
Tr  20
9 Thứ Năm
TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

 
Tr  21
10 Thứ Sáu
TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

 
Tr  22
11 Thứ Bảy
TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Không nhớ Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15. 

 
Tr 23
12 Chúa Nhật
2 PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31

Phú Thạnh chầu Thánh Thể.
 
Tr 24
13 Thứ Hai
Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Cv 4,23-31; Ga 3,1-8. Thánh Vịnh Tuần 2.

 
Tr 25
14 Thứ Ba
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15. 
 
Tr 26
15 Thứ Tư
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21
 
Tr  27
16 Thứ Năm
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
 
Tr  28
17 Thứ Sáu
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15
 
Tr  29
18 Thứ Bảy
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
 
Tr  30
19 Chúa Nhật
3 PHỤC SINH.
Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48. Thánh Vịnh Tuần 3. 

Hóc Gáo chầu Thánh Thể.
 
Tr  1/3T
20 Thứ Hai 
Cốc vũ 

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
 
 Tr 2
21 Thứ Ba
Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35. 

 
 Tr 3
22 Thứ Tư
Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
 
 Tr 4
23 Thứ Năm
Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ).
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

 
 Tr 5
24 Thứ Sáu
Thánh Fiđêlê Sigmaringan, linh mục, tử đạo (Đ).
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.  

 
 Tr 6
25 Thứ Bảy
THÁNH MARCÔ, THÁNH SỬ. LỄ KÍNH.
1Pr 5,5-14; Mc 16,15-20.

 
Đ 7
26 Chúa Nhật 
4 PHỤC SINH. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,11-18. Thánh Vịnh Tuần 4. 

Mằng Lăng chầu Thánh Thể.
 
Tr  8
27 Thứ Hai
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10
 
Tr  9
28 Thứ Ba
Thánh Phêrô Sanen, linh mục, tử đạo (Đ), Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục.
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

 
Tr  10
29 Thứ Tư
Thánh Catarina Siêna, đồng trinh, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

 
Tr  11
30  Thứ Năm
Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr).
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20

 
Tr  12
        
                                      


 
 
Tác giả bài viết: WGPQN

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường
Buổi chiều lúc 18h30 
Lễ Chúa Nhật 

Chiều thứ 7 lúc 18h30
Sáng chủ nhật lúc 8h00

Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,880
  • Tháng hiện tại20,257
  • Tổng lượt truy cập7,047,795